Privatumo politika

Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja UAB „ITCC“, juridinio asmens kodas 301851754, Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Troškučių g. 3 (toliau – „Įmonė“) ir grupės įmonių UAB „ITCC prefab“, juridinio asmens kodas 304074047, buveinės adresas: Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Pramonės g. 8; UAB „ITCC personnel“, juridinio asmens kodas 302502531; buveinės adresas: Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Pramonės g. 8, UAB „ITCC Group“, juridinio asmens kodas 304918489; buveinės adresas: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Troškučių g. 3 (toliau kartu – Mes), vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei mūsų bendrai valdomos interneto svetainės http://itcc.lt/ (toliau – Interneto svetainė), veikimo sąlygas. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.
UAB „ITCC“, juridinio asmens kodas 301851754, Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Troškučių g. 3 (toliau – „Įmonė“), išskyrus tuos atvejus, kai buvo nurodytas / paskirtas kitas Duomenų valdytojas ar informaciją atskleidė kita ITCC grupės įmonė.
Mes siekiame užtikrinti, kad mūsų klientai, Interneto svetainės lankytojai ir kiti asmenys, kurių asmens duomenis tvarkome, visiškai pasitikėtų Įmone bei būtų skaidriai informuoti apie tai, kaip mes tvarkome jų duomenis. Prašome Jūsų atidžiai perskaityti šią Politiką. Jums lankantis Interneto svetainėje ar kitaip naudojantis Mūsų paslaugomis, ši Politika bus tiesiogiai taikoma renkant, tvarkant ir, Politikoje numatytais atvejais, perduodant Jūsų asmens duomenis duomenų gavėjams.
Asmens duomenų tvarkymo tikslas
          Saugojimo terminas

Kandidatų į darbo vietas asmens duomenų tvarkymas
Tvarkomi duomenys: Vardas, pavardė; Gimimo data; Telefono numeris; El. pašto adresas; Gyvenamosios vietos adresas; Profesinė patirtis; Išsilavinimas; Specializacija; Darbo patirtis; Asmeninės savybės; Mokamos kalbos; Vairuotojo pažymėjimo turėjimo faktas; Rekomendacijos; Kiti Jūsų savanoriškai pateikti gyvenimo aprašyme ir/ar kituose pateiktuose dokumentuose esantys duomenys.
Iki atrankos į konkrečia darbo vietą pabaigos, bet ne ilgiau negu 2 metus nuo gyvenimo aprašymo gavimo dienos
Kai Jūs įkeliate savo CV, naudodamiesi Mūsų Interneto svetaine
Tvarkomi duomenys: Vardas; Telefono numeris; El. pašto adresas; Žinutės tekstas; CV (gyvenimo aprašymas) ir jame esanti informacija; Kiti Jūsų savanoriškai pateikti gyvenimo aprašyme ir/ar kituose pateiktuose dokumentuose esantys duomenys.
2 metai nuo gyvenimo aprašymo gavimo dienos
Paslaugų teikimo tikslais
Tvarkomi duomenys: Vardas; Pavardė; Atstovaujama organizacija; Pareigos; Telefono numeris; Gyvenamosios vietos adresas; Kliento el. pašto adresas; Atsiskaitomosios sąskaitos numeris; Kita paslaugų teikimui reikalinga informacija.
Sutarties vykdymo metu ir 10 metų po Sutarties pabaigos. Tuo tarpu, kai paslaugos teikiamos be sutarties (sutartis nepasirašoma), duomenys saugomi paslaugų teikimo metu ir 10 metų nuo paskutinės paslaugos suteikimo dienos
Vaizdo stebėjimo tikslu
Tvarkomi duomenys: Vaizdo stebėjimo duomenys.
Kai Įmonė yra Duomenų valdytojas: 30 kalendorinių dienų nuo duomenų užfiksavimo momento. Kai Duomenų valdytoju yra kita priskirta ITCC grupės įmonė – konkrečiai priskirto duomenų valdytojo nustatytais terminais
Mokymų (VCA, IN/SC) tikslais
Tvarkomi duomenys: Vardas; Pavardė; Atstovaujama organizacija; Telefono numeris; Gyvenamosios vietos adresas; El. pašto adresas; Atsiskaitomosios sąskaitos numeris; Kita reikalinga informacija.
Sutarties vykdymo metu ir 3 metus po Sutarties pabaigos / sertifikato gavimo dienos. Kai Duomenų valdytoju yra kita priskirta ITCC grupės įmonė – konkrečiai priskirto duomenų valdytojo nustatytais terminais
Kai Jūs pateikiate atsiliepimą apie Mus
Tvarkomi duomenys:  Vardas; El. pašto adresas (kai atsiliepimas pateikiamas Interneto svetainėje arba el.paštu); Atsiliepimo tekstas; Kita informacija, kurią nurodote.
1 metai po atsiliepimo gavimo dienos
Jūsų asmens duomenų tvarkymas BLOGO vedimo/reklamos tikslais
Tvarkomi duomenys: Vardas; Pavardė; Telefono numeris; El. paštas; Nuotraukos; Interviu su Duomenų subjektu; Kita informacija, kurią nurodote.
1 metai nuo informacijos iš Jūsų gavimo dienos
Tiesioginė rinkodara (kai sutinkate gauti informaciją apie Mūsų siūlomas paslaugas, akcijas, mokymus, naujienlaiškius)
Tvarkomi duomenys: Vardas; Pavardė; Atstovaujama organizacija; Adresas; El. pašto adresas; Telefono numeris; Informacija apie norimas užsakyti paslaugas, jų rūšis, išleistas pinigų sumas, informacija apie išrašytas sąskaitas.
5 metai nuo sutikimo dienos (nebent per šį laiką išreikštumėte naują sutikimą ilgesniam duomenų saugojimui)
www.itcc.lt
http://itcc.lt/privatumo-politikaslapukai/
ITCC grupės įmonėms; - Duomenų tvarkytojams (informacinių technologijų priežiūros paslaugų teikėjams; saugos paslaugas teikiančioms įmonėms, kitoms įmonėms), su kuriomis sudaromos sutartys; - Jeigu prireiktų – teismams, priežiūros ir kitoms kompetentingoms institucijoms, advokatams, auditoriams, konsultantams, elektroninių ryšių paslaugų teikėjams, draudimo bendrovėms ir kitas paslaugas Įmonei teikiančioms bendrovėms. Mes Jūsų asmens duomenis paprastai tvarkome tik Europos Sąjungos teritorijoje. Paprastai Mes Jūsų duomenų į trečiąsias valstybes nepateikiame, išskyrus tuos atvejus, kai naudojamės Google Ireland Ltd.; Facebook Ireland Ltd.; LinkedIn Ireland Unlimited Company paslaugomis.
Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų pateikiami asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Žinomai neteisingų duomenų įvedimas / pateikimas yra laikomas Politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia Jūsų asmens duomenys, Jūs privalote apie tai Mus informuoti. Mes jokiomis aplinkybėmis nesame atsakingi už žalą, atsiradusią Jums ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę /socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.
Jūs turite teisę bet kada, pateikę Mums prašymą, susipažinti su Mūsų tvarkomais asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų keliamų reikalavimų. Tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą nedarydami poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Jūs galite pasinaudoti savo turimomis teisėmis pateikdami rašytinės formos prašymą el. paštu info@itcc.lt, siųsdami prašymą raštu adresu: Troškučių 3, LT-89100 Mažeikiai arba tiesiogiai atvykę į bet kurios ITCC grupės įmonės buveinę. Jei nesate patenkinti mūsų atsakymu ar manote, kad tvarkome Jūsų duomenis nesilaikydami teisinių reikalavimų, Jūs turite teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai kaip priežiūros institucijai.
Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, pavyzdžiui, lankantis mūsų paskyroje „Facebook“ socialiniame tinkle, gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos. Pavyzdžiui, „Facebook“ visiems savo naudotojams ir lankytojams taiko Duomenų politiką. Todėl naudojantis tokių trečiųjų šalių paslaugomis, rekomenduojama susipažinti su jų taikomomis sąlygomis. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos. Jei naudositės Interneto svetaine ir mūsų teikiamomis paslaugomis po Politikos atnaujinimo, mes laikysime, kad Jūs neprieštaraujate ir esate susipažinę su atliktais pakeitimais.